Felicitation Ceremony: Shri Shekhar Mehta, Rotary International President Nominee 2021-22